Zarządzenie Prezesa Sądu z dnia 22.11.2017

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 22 listopada 2017r w sprawie ustanowienia dnia 19 stycznia 2018r. dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w GryfinieNa podstawie art. 22§1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst.  jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2062 z późn. zm.) w zw. z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2316 z późn. zm.) oraz art. 130 § 2 usatwy z 26.06.1974r Kodeks Pracy (Dz.U.2016.1666 j.t.)

zarządzam, co następuje:

§ 1


Ustanawiam dzień 19 stycznia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Gryfinie, za święto 6 stycznia 2018r przypadające w dniu wolnym od pracy.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gryfinie i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gryfinie.

 

Prezes
Sądu Rejonowego w Gryfinie
Monika Gniazdowska

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu z dnia 22.11.2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2017-11-23
Publikacja w dniu:
2017-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2017-10-18
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d