Komunikat

 

KOMUNIKAT

 

W celu zgłoszenia naruszenia prawa polegającego na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym
z prawem lub mającym na celu obejście prawa dotyczącym:

1)           zamówień publicznych;

2)           zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

3)           ochrony prywatności i danych osobowych;

4)           bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych

została uruchomiona skrzynka mailowa pod adresem: sygnalista@gryfino.sr.gov.pl

 

Przed dokonaniem zgłoszenia, należy zapoznać się z wewnętrzną „Procedurą zgłaszania naruszeń prawa i ochrony osób zgłaszających naruszenia” przyjętą w Sądzie Rejonowym w Gryfinie.

 

Zaznaczamy, że rozpatrzeniu nie podlegają zgłoszenia anonimowe, chyba że dotyczą zgłoszenia popełnienia przestępstwa – wówczas są procedowane zgodnie z przyjętą Procedurą.

 

Jednocześnie informujemy, że:

 

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm.
– dalej „RODO”) informujemy, iż administratorem Pana/i danych osobowych jest:

  • w przypadku sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, kuratorów sądowych – Prezes Sądu Rejonowego w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie.  e-mail administracja@gryfino.sr.gov.pl , tel.: 91 42 00 301,
  • w przypadku urzędników oraz pozostałych pracowników sądu – Dyrektor Sądu Rejonowego w Gryfinie z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej  2 e-mail : administracja@gryfino.sr.gov.pl , tel.: 91 42 00 301,
  • w przypadku danych pozostałych osób, niebędących pracownikami Sądu - Sąd Rejonowy w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie                                           e-mail: administracja@gryfino.sr.gov.pl, tel.: 91 42 00 301;

                                                               

2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a.       przyjęcia, weryfikacji, wyjaśnienia oraz rozpatrzenia zgłaszanego przez Pana/ią naruszenia prawa,

b.       prowadzenia rejestru dotyczącego wszystkich zgłoszeń naruszeń,

c.       archiwizacji zgłoszeń oraz dokumentacji wytworzonej przez administratora w związku
ze zgłoszeniem,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i e RODO w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

4. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego
na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

6. Ma Pan/i:

a.       Prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,

b.       prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu
na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania,

c.       nie przysługuje prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych powyżej,
za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe.

9. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

 

 

 

Rejestr zmian dla: Komunikat

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2021-12-21 14:42:43
Publikacja w dniu:
2021-12-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2021-12-21 14:05:44
Publikacja w dniu:
2021-12-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2021-12-21 14:05:20
Publikacja w dniu:
2021-12-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2021-12-21 14:04:41
Publikacja w dniu:
2021-12-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2021-12-21 14:03:26
Publikacja w dniu:
2021-12-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2021-12-21 14:02:22
Publikacja w dniu:
2021-12-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2021-12-21 13:55:35
Publikacja w dniu:
2021-12-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2021-12-21 13:49:20
Publikacja w dniu:
2021-12-21
Zmiany:
Podejrzyj