Ochrona Danych Osobowych

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Gryfinie z siedzibą ul. Grunwaldzka 2, 74-100 Gryfino z uwzględnieniem regulacji zawartych w Ustawie z 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczących danych, których współadministratorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

2. Z Inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym w Gryfinie można skontaktować się poprzez email:

3. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

sprawowanie wymiaru sprawiedliwości (dane osobowe biegłych sądowych, lekarzy sądowych, ławników, mediatorów, stron postępowania)

 • Ustawa z 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018, poz.23 ze zm.),
 • Ustawa z 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018, poz.155 ze zm.),
 • Ustawa z 06 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (Dz.U.2017, poz.1904 ze zm.),
 • Ustawa z 24 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2018. 475 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U.2005, poz.15.133),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 stycznia 2016 roku w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U.2016, poz.122),
 • Ustawa z 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz.U.2007, nr123, poz.849).

do 50 lat w zależności od kategorii sprawy (Ustawa z 14.07.1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018, poz. 217 ze zm.)

 

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30 grudnia 1985 roku w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości (Dz.Urz.MS.1985, nr 8, poz.55)

zatrudnienie w sądzie, świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie zamówień publicznych, a także dotyczące osób uczących się, kandydatów do pracy wystawienie faktury, rachunku i prowadzenie sprawozdawczości finansowej (dane osobowe pracowników, praktykantów, kontrahentów)

 

 • Ustawa z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U.2018, poz.917 ze zm.),
 • Ustawa z 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz.U.2018, poz.23 ze zm.),
 • Ustawa z 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018, poz.577 tekst jednolity dalej jako - t.j.),
 • Ustawa z 05 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2018, poz.708 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 11 marca 2016 roku w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów. (Dz.U.2016, poz.367),
 • Ustawa z 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich. (Dz.U.2009, nr 127, poz.1052),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego. (Dz.U.2018, poz.769 ze zm.),
 • Rozporządzenie MS z 03 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.2017, poz.485 ze zm.),
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. (Dz.U.2017, poz.459 ze zm.),
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017, poz.2077 ze zm.),
 • Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2018, poz.395 ze zm.),
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018, poz.800 ze zm.),
 • Zgoda kandydata do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w Ustawie z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.

- do zakończeniu procesu rekrutacji (przepisy wew.)

 

- 50 lat (Ustawa z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2017, poz.1383 ze zm.)

 

Ustawa z 14.07.1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018, poz.217 ze zm.)

 

- 5 lat:
Ustawa z 29 września 1994 roku
o rachunkowości
(Dz.U.2018, poz.395 ze zm.)
Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa
(Dz.U.2018, poz.800 ze zm.)

zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (dane osobowe pracowników, interesantów)

 • art. 54 § 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018, poz.23 ze zm.)

 

 

30 dni monitoring wizyjny – Regulacje wewnętrzne.

4. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe.

7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

8. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

Rejestr zmian dla: Ochrona Danych Osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2018-08-16
Publikacja w dniu:
2018-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d