Zarządzenie w sprawie ustanowienia dnia 19 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Gryfinie

Zarządzenie

Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie

z dnia 22 listopada 2017 roku

 

w sprawie ustanowienia dnia 19 stycznia 2018r dniem wolnym od pracy

w Sądzie Rejonowym w Gryfinie

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( j.t. Dz.U. z 2016r, poz. 2062 ze zm.) w związku z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r, poz. 2316 ze zm.) oraz art. 130 § 2 ustawy z 26.06.1974r Kodeks Pracy (Dz.U.2016.1666 j.t.)

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

                                                          

§ 1

Ustanawiam dzień 19 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Gryfinie,  za święto 6 stycznia 2018 roku przypadające w dniu wolnym od pracy.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie w sprawie ustanowienia dnia 19 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Gryfinie