Sąd Rejonowy w Gryfinie II Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych

Sąd Rejonowy w Gryfinie II Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych:

Adriannę Wachowską, Patrycję Kuter, Weronika Kaczmarek, Szymona Grząka, Klaudię Rakicką, Adriannę Wesołowską, Karolinę Grzegorczyk, Witolda Rozumek, Pawła Klimowskiego, Wojciecha Kurowskiego, Stanisława Gattner, Agnieszkę Liss, Natalię Sobota, Olgę Wieliczko, Agatę Zielińską, Bartosza Tomczak, Patrycję Antonowicz, Natalię Angier, Natalię Rudnik, Waldemara Radziewicz, Krzysztofa Balewicz, Patrycję Błażejczak, Dorotę Bertholdi-Koczewską, Paulinę Jóźwiak, Małgorzatę Jancz, Klaudię szczerba, Kingę Luks, Aldonę Gruszką, Justynę Andrzejuk, Natalię Stegienta, Bartłomieja Piecha, Agnieszkę Bachlińską, Jolantę Krotoczyńską, Magdalenę Zeniak, Jagodę Łaś, Bogusława Kobus, Monikę Krysiak, Dominikę Grygiel, Grażynę Grygiel, Klaudię Grzonka, Maciej Śliżewski, Wiktorię Surma, Karolinę Kubas, Bartosza Zielińskiego, Andżelikę Czerwonka, Karolinę Macieląg, Patryka Mieczkowskiego, Daniela Jaworek, Lucynę Mosiołek, Dominikę Heller, Zofię Widera, Sylwię Kotarba, Weronikę Ziomka, Damiana Nowak, Szymona Bindek, Małgorzatę Kamińską, Angelikę Szymańską, Roberta Kijoch, Małgorzatę Kijoch, Grzegorza Grygoruk, Łukasza Grzybowskiego, Wiktorię Słodyczka, Kamila Sokołowskiego, Macieja Iwańczyka, Michała Maciejuk, Zuzannę Kotarba, Natalię Tucholską, Natalię Mazur, Piotra Kasickiego, Radosława Nowak, Wiolettę Cichacką, Magdalenę Cuper, Wiesława Popławskiego, Jakuba Kamińskiego, Gabriela Błasiak, Patrycję Mikrut, Michała Trębskiego, Ewelinę Matysek, Huberta Matyko, Natalię Kolenda, Karolinę Kulita, Szymona Kowalskiego, Magdalenę Paszkiewicz, Kamilę Łuczak, Julię Aleksandrowicz, Oliwię Gajek, Martę Ulewicz, Adriana Glonek, Oliwię Kułak, Małgorzatę Kułak, Kamila Krzewińskiego, Honoratę Wangler, Tomasza Paszkiewicz, Wiktorię Cebelińską, Aldonę Majczak, Karolinę Szczepańską, Agnieszka Kuboszek, Danutę Malinowską, Klaudię Krasoń, Paulinę Jabłońską, Magdalenę Wojciechowską, Gabrielę Biernacik, Szymona Krupa, Marcina Sitarz, Adriana Fijałkowskiego, Michała Szewczyk, Dominika Przybyszewskiego, Adriana Kaczmarczyk, Dagmarę Jaźwiec, Sylwię Jaźwiec, Julię Jurewicz, Beatę Bieszke, Piotra Danilczyk, Pawła Soroka, Marka Sowul, Sylwię Haponik, Pawła Siłkowskiego, Patryka Komisarczyk, Wiktorię Gawlik, Adriana Komosa, Rafała Romańczuk, Dorotę Kozłowską, Dominikę Jagodzińską, Tomasza Fatla, Paulinę Jabłońską, Piotra Górka, Bogdana Ziemianin, Łukasza Komendera, Alieksandrę Petrushenkova, Agatę Gliwińską, Pawła Zarosa, Elżbietą Iwaszko, Marię Stradomską, Rafała Kurzeja, Mariusza Kurmiłowicz, Karolinę Margońską, Martę Woźniak, Ewę Brenkus, Andrzeja Chwast, Jakuba Kaczmarek, Kacpra Kaczmarek, Grzegorza Szczepanik, Rafała Przybysz

 

że posiedzenie organizacyjne w sprawie przeciwko, Kamilowi Olechowi oskarżonego o czyny z:

art. 286 § 1 kk w zbiegu z art. 267 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk i inne, odbędzie się dnia 7 grudnia 2022 r. o godz. 13:40, a rozprawa główna odbędzie się dnia 1 lutego 2023 o godz. 11.00 w Sądzie Rejonowym w Gryfinie przy ul. Grunwaldzka 2 w sali nr 5.

            Obecność nieobowiązkowa.

 

 

POUCZENIE

Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.

Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.

Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej pierwszej instancji może wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Pokrzywdzony jeżeli nie wytoczył powództwa cywilnego może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody.

Pokrzywdzony jest obowiązany poddać się oględzinom i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego.

Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.

Rejestr zmian dla: Sąd Rejonowy w Gryfinie II Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Łobos
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2022-11-30 11:46:34
Publikacja w dniu:
2022-11-30
Zmiany:
Podejrzyj