Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: informatyk – 1/2 etatu – Sąd Rejonowy w Gryfinie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2017 r. 246 ze zm.) i rozporządzenia Ministra  Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gryfinie

 ogłasza konkurs na:

                              stanowisko informatyka ½ etatu

                              w Sądzie Rejonowym w Gryfinie

 

Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Gryfinie ul. Grunwaldzka 2, 74-100 Gryfino

Oznaczenie konkursu :

Wolne stanowisko — Informatyk

Liczba stanowisk:  w niepełnym 1/2 wymiarze czasu pracy 

Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydatów, niezbędnych do wykonywania obowiązków informatyka.

Wymagania, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o stanowisko

Wymagania niezbędne

Określone w art. 2 pkt. 1-6 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz. U. z 2017r., poz. 246 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017r., poz. 485 ze zm.) — tj. osoba:

-       która ma pełną zdolność do czynności prawnych;

-       która jest nieposzlakowanej opinii;

-       która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

-       przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

-       posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

-       posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne pierwszego stopnia.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem informatyka

 1. znajomość sprzętu komputerowego, technik i technologii zarządzania bezpieczeństwem informacji w sieciach;
 2. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną;
 3. umiejętność zarządzania i konfigurowania aktywnych urządzeń sieciowych;
 4. wiedza z zakresu wdrażania i zarządzania domeną oraz usługami sieciowymi Windows;
 5. umiejętność administrowania sieciami LAN. WAN, VPN;
 6. umiejętność administracji bazami danych platformy bazodanowej Microsoft SQL Server:
 7. wiedza z zakresu konfiguracji i zarządzania urządzeniami UTM.

Wymagania dodatkowe

 1. umiejętność zarządzania wirtualnym środowiskiem (VMware, Hyper-V);
 2. mile widziana znajomość programów:  ZETO — SĘDZIA 2 , ZETO KURATOR oraz SAP- ZSRK;
 3. komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, samodzielność i rzetelność, umiejętność pracy w zespole.

Zakres i sposób przeprowadzania konkursu oraz kryteria ocen regulują przepisy: art. 3b ust. 4 cyt. wyżej Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014r, poz. 400 ze zm.).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

1)      podanie o przyjęcie na w/w stanowisko (wraz z oznaczeniem konkursu) adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Gryfinie, zawierające aktualny adres do korespondencji oraz nr. telefonu kontaktowego:

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)      oświadczenie kandydata o :

 1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,

5)       oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie,

6)       oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1971 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922),

7)       w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Przedkładane dokumenty winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Kopie dokumentów winny być opatrzone adnotacją „Kopia, za zgodność z oryginałem" i podpisem kandydata.

Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego znajdują się na stronie internetowej www.gryfino.sr.gov.pl  w zakładce oferty pracy

Termin i miejsce złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty kandydaci mogą złożyć osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Gryfinie ul. Grunwaldzka 8 74-100 Gryfino – Oddział Administracyjny  ( w dni robocze w godz. 8:00 - 15:00)  albo przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Gryfinie ul. Grunwaldzka 2 , 74-100 Gryfino  (decyduje data stempla pocztowego)

w terminie do dnia 3 grudnia 2018r.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej do Dyrektora Sądu Rejonowego w Gryfinie , z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko INFORMATYKA”. Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres składającego dokumenty.

Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 42 00 301,

mail: administracja@gryfino.sr.gov.pl

Konkurs będzie się składał z trzech etapów:

a) etap I — selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

b) etap II — praktyczny sprawdzian umiejętności,

c) etap III — rozmowa kwalifikacyjna

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego i trzeciego etapu konkursu, a także wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gryfinie  www.gryfino.sr.gov.pl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. monitorowanie i zapewnienie ciągłości i sprawnego działania systemu informatycznego,  sieci komputerowej oraz sprzętu komputerowego w Sądzie Rejonowym w Gryfinie,
 2.  administrowanie oprogramowaniem systemów serwerowych, w stopniu umożliwiającym  zachowanie bezpieczeństwa danych przed nieupoważnionym dostępem,
 3. administrowanie systemami baz danych,
 4.  nadzorowanie działania sieci LAN i WAN,
 5. wdrażanie nowych rozwiązań teleinformatycznych,
 6. instalowanie i konfigurowanie sprzętu, systemów i aplikacji,
 7. wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji zgodnie z odrębnymi procedurami,  sprzętu IT, systemów informatycznych i aplikacji,
 8. opracowywanie dokumentacji technicznej systemu teleinformatycznego i dokumentacji  dot. zarządzania systemem teleinformatycznym,
 9. zarządzanie stosowanymi w systemach informatycznych środkami uwierzytelnienia,  w tym rejestrowania i wyrejestrowania użytkowników oraz dokonywanie zmian uprawnień na podstawie wniosków przygotowanych przez osobę uprawnioną,
 10. tworzenie kopii bezpieczeństwa danych, nadzór nad archiwizacją zasobów,
 11. nadzór nad prawidłowością wykorzystania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania przez pracowników,
 12. współudział w opracowywaniu planów oraz ustalaniu sposobów i terminów realizacji  wyznaczonych zadań na swoim odcinku pracy,
 13. wnioskowanie o dokonanie zmian w systemie informatycznym,
 14. wnioskowanie o zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, opracowywanie specyfikacji na sprzęt informatyczny, współpraca z dostawcami sprzętu/oprogramowania,

Podanie informacji do publicznej wiadomości następuje w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia kandydata o miejscu, dacie i czasie kolejnych etapów konkursu.

Ponadto w ogłoszeniu o konkursie umieszcza się informację o następującej treści:

„W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sądzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%"

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Sąd Rejonowy  w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 2, 74 -100 Gryfino reprezentowane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Gryfinie:

telefon: (91) 42 00 301 ; e-mail: administracja@gryfino.sr.gov.pl

   

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu:

 1. realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności : art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2017 r. 246) i rozporządzenia Ministra  Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400);
 2. zawarcia i realizacji umów;
 3. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 4. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 5. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 6. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

a)       podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

b)       podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przetwarzanie odbywa się do czasu wycofania tej zgody.W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody; Ponadto w przypadku umów o dofinansowanie dane osobowe od momentu pozyskania przechowywane są przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

-         prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

-         prawo do żądania sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, w przypadku gdy:    dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO, w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, w przypadku gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)       prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-         przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

-         przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)        prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-         zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

-         przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych jest dobrowolne albo jest wymogiem ustawowym lub umownym.

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: informatyk – 1/2 etatu – Sąd Rejonowy w Gryfinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2018-11-07
Publikacja w dniu:
2018-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2018-10-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d