Konkurs na stanowisko: stażysta (umowa w zastępstwie) - 1 etat - Sąd Rejonowy w Gryfinie

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W GRYFINIE ogłasza konkurs na stanowisko: stażysta (umowa w zastępstwie) 1 etat miejsce pracy Sąd Rejonowy w  Gryfinie


Do składania ofert zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

Podstawowe:

 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. posiadają nieposzlakowaną opinię,
 3. nie byli karani za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. przeciwko kandydatom nie może toczyć się postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego bądź o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. wykształcenie minimum średnie,
 6. posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. posiadają znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego pisania oraz posługiwania się sprzętem komputerowym, w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word.

 
Dodatkowe:

 1. umiejętność kreatywnego myślenia,
 2. komunikatywność, operatywność i dobra organizacja pracy,
 3. odporność na stres,
 4. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 5. umiejętność pracy w zespole, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność.

Do zakresu obowiązków należeć będzie między innymi:

 1. protokołowanie na sali rozpraw i wykonywanie wszelkiej związanej z tym pracy w sekretariacie wydziału,
 2. wykonywanie innych czynności z zakresu administracji sądowej.


Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

 1. C. V. wraz z numerem telefonu kontaktowego,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie świadectwa maturalnego, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy),
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,  
 7. Oświadczenie kandydata o:
  • pełnej zdolności do czynności prawnych, 
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 
  • oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego bądź przestępstwo skarbowe, 
  • oświadczenie kandydata o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 poz.922)".


Oferty należy składać do dnia 30 sierpnia 2018r do godz. 15.00 w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 8 — pok. 206 — II piętro lub nadać drogą pocztową z oznaczeniem konkursu.
Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.gryfino.sr.gov.pl


Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Sąd Rejonowy  w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 2, 74 -100 Gryfino reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie
    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Gryfinie:
telefon: (91) 42 00 301 ; e-mail: administracja@gryfino.sr.gov.pl
    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu:
a) realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności : art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2017 r. 246) i rozporządzenia Ministra  Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400);
b) zawarcia i realizacji umów;
c) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
d) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
e) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
f) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
    W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
    W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przetwarzanie odbywa się do czasu wycofania tej zgody.
W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;
Ponadto w przypadku umów o dofinansowanie dane osobowe od momentu pozyskania przechowywane są przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych.
    W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 • prawo do żądania sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, w przypadku gdy:    dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO, w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, w przypadku gdy:     

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)  prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych jest dobrowolne albo jest wymogiem ustawowym lub umownym.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

W załączeniu zarządzenie i ogłoszenie 

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko: stażysta (umowa w zastępstwie) - 1 etat - Sąd Rejonowy w Gryfinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2018-08-02
Publikacja w dniu:
2018-08-02
Opis zmiany:
b/d