Konkurs na stanowisko: stażysta (umowa w zastępstwie) 2 etaty - miejsce pracy Sąd Rejonowy w Gryfinie

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W GRYFINIE ogłasza konkurs na stanowisko: stażysta (umowa w zastępstwie)  2 etaty miejsce pracy Sąd Rejonowy w  Gryfinie 

Treśc ogłoszenia wraz z wymaganiami znajduje się w zalączniku poniżej.

 

Oferty należy składać do dnia 30 lipca 2018r do godz. 15.00 w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 8 — pok. 206 — II piętro lub nadać drogą pocztową z oznaczeniem konkursu.
Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.gryfino.sr.gov.pl


Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Sąd Rejonowy  w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 2, 74 -100 Gryfino reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie
    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Gryfinie:
telefon: (91) 42 00 301 ; e-mail: administracja@gryfino.sr.gov.pl
    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu:
a) realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności : art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2017 r. 246) i rozporządzenia Ministra  Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400);
b) zawarcia i realizacji umów;
c) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
d) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
e) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
f) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
    W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
    W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przetwarzanie odbywa się do czasu wycofania tej zgody.
W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;
Ponadto w przypadku umów o dofinansowanie dane osobowe od momentu pozyskania przechowywane są przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych.
    W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 •     prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 •     prawo do żądania sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, w przypadku gdy:    dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO, w przypadku gdy:

 •     dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 •     osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 •     osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 •     dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 •     dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, w przypadku gdy:

 •     osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)  prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 •     przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 •     przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 •     zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 •     przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych jest dobrowolne albo jest wymogiem ustawowym lub umownym.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

W załączeniu zarządzenie i ogłoszenie

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko: stażysta (umowa w zastępstwie) 2 etaty - miejsce pracy Sąd Rejonowy w Gryfinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2018-07-06
Publikacja w dniu:
2018-07-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2018-07-06
Publikacja w dniu:
2018-07-06
Opis zmiany:
b/d