I Ns 13/16 

Sygnatura akt I Ns 13/16                                                                                              

POSTANOWIENIE
 

dnia 27 lipca 2021 r.

 

 

Sąd Rejonowy w Gryfinie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

    Przewodniczący      sędzia Paweł Falkiewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie

przy udziale ROBOPROJEKT - spółka z o.o. w Szczecinie

o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu

 

POSTANAWIA:

1. na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów wezwać ROBOPROJEKT Spółka z o.o. w Szczecinie do odbioru depozytu sądowego stanowiącego środki pieniężne w kwocie 20270, 81 zł (dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt jeden groszy) jako należność wynikającą z wyroku Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2001r wydanego w sprawie XIII GC 501/00, wyegzekwowaną w postępowaniu egzekucyjnym od Jarosława Słowika na rzecz wierzyciela Roboprojekt - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie i złożoną w tutejszym Sądzie na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 20 kwietnia 2016r. wydanego w sprawie I Ns 13/16, przy czym wezwania dokonać przez wywieszenie niniejszego postanowienia na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Gryfinie i zamieszczenie treści postanowienia na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gryfinie   

2. wskazać, że odbiór depozytu ma nastąpić w terminie 3 lat od dnia opublikowania niniejszego wezwania w budynku sądowym pod rygorem przejścia prawa własności tych środków z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa

3. oznaczyć termin publikacji wezwania jak w pkt. 1 na okres 6 miesięczny

Rejestr zmian dla: I Ns 13/16 

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2021-08-11 11:49:32
Publikacja w dniu:
2021-08-11
Zmiany:
Podejrzyj