Dyrektor Sądu Rejonowego w Gryfinie ogłasza konkurs na: stanowisko informatyka ½ etatu

Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Gryfinie ul. Grunwaldzka 2, 74-100 Gryfino

Oznaczenie konkursu :

Wolne stanowisko — Informatyk

Liczba stanowisk:  w niepełnym 1/2 wymiarze czasu pracy 

Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydatów, niezbędnych do wykonywania obowiązków informatyka.

Wymagania, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o stanowisko

Wymagania niezbędne

Określone w art. 2 pkt. 1-6 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz. U. z 2017r., poz. 246 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017r., poz. 485 ze zm.) — tj. osoba:

-        która ma pełną zdolność do czynności prawnych;

-        która jest nieposzlakowanej opinii;

-        która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

-        przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

-        posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

-        posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne pierwszego stopnia.

Wymagania związane ze stanowiskiem informatyka

1.      znajomość sprzętu komputerowego, technik i technologii zarządzania bezpieczeństwem informacji w sieciach;

2.      znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną;

3.      umiejętność zarządzania i konfigurowania aktywnych urządzeń sieciowych;

4.      wiedza z zakresu wdrażania i zarządzania domeną oraz usługami sieciowymi Windows;

5.      umiejętność administrowania sieciami LAN. WAN, V PN;

6.      umiejętność administracji bazami danych platformy bazodanowej Microsoft SQL Server:

7.      wiedza z zakresu konfiguracji i zarządzania urządzeniami UTM.

Wymagania dodatkowe

l.       umiejętność zarządzania wirtualnym środowiskiem (VMware, Hyper-V);

2.      mile widziana znajomość programów:  ZETO — SĘDZIA 2 , ZETO KURATOR oraz SAP- ZSRK;

3.      komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, samodzielność i rzetelność, umiejętność pracy w zespole.

Zakres i sposób przeprowadzania konkursu oraz kryteria ocen regulują przepisy: art. 3b ust. 4 cyt. wyżej Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014r, poz. 400 ze zm.).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

1)      podanie o przyjęcie na w/w stanowisko (wraz z oznaczeniem konkursu) adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Gryfinie, zawierające aktualny adres do korespondencji oraz nr. telefonu kontaktowego:

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)      oświadczenie kandydata o :

a.       posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b.       oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

c.       oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,

5)       oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie,

6)       oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1971 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922),

7)       w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Przedkładane dokumenty winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Kopie dokumentów winny być opatrzone adnotacją „Kopia, za zgodność z oryginałem" i podpisem kandydata.

Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego znajdują się na stronie internetowej www.gryfino.sr.gov.pl  w zakładce oferty pracy

Termin i miejsce złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty kandydaci mogą złożyć osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Gryfinie ul. Grunwaldzka 8 74-100 Gryfino – Oddział Administracyjny  ( w dni robocze w godz. 8:00 - 15:00)  albo przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Gryfinie ul. Grunwaldzka 2 , 74-100 Gryfino  (decyduje data stempla pocztowego)

w terminie do dnia 30 września  2018r.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej do Dyrektora Sądu Rejonowego w Gryfinie , z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko INFORMATYKA”. Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres składającego dokumenty.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu Rejonowego w Gryfinie ogłasza konkurs na: stanowisko informatyka ½ etatu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2018-08-22
Publikacja w dniu:
2018-08-22
Opis zmiany:
b/d