Postanowienie w sprawie złożenia do depozytu sądowego kwot należnych Renacie Widurskiej

Sygnatura akt I Ns 780/17                                                                                                                      

POSTANOWIENIE

 

Gryfino, dnia 13 kwietnia 2018 r.

 

 

Sąd Rejonowy w Gryfinie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący        SSR Paweł Kuciak

                             

po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2018 r. w Gryfinie

sprawy z wniosku Waldemara Zbroszczyka

przy udziale Renaty Widurskiej

- złożenie do depozytu

 

POSTANAWIA:

 

  1. zezwolić Waldemarowi Zbroszczyk na złożenie do depozytu sądowego kwot należnych Renacie Widurskiej zgodnie z punktem piątym postanowienia Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 5 września 2017 r. sygn. akt I Ns 156/14.
  2. Ustalić, iż uprawnionym do odbioru depozytu jest Renata Widurska.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Wnioskodawca złożył w dniu 27 grudnia 2017 r. wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwot należnych Renacie Widurskiej zgodnie z punktem piątym postanowienia Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 5 września 2017 r. sygn. akt I Ns 156/14. Wskazując, że mimo wezwania wierzycielka nie podała danych umożliwiających spełnienie świadczenia.

Zgodnie z art. 467 pkt 1 k.c. dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania czy siedziby wierzyciela.

Zgodnie z art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. W związku z powyższym zakres kognicji sądu ograniczony jest do formalnej oceny twierdzeń wniosku.

Z twierdzeń zawartych we wniosku wynika, że Renata Widurska nie podała uczestnikowi danych odnośnie swego miejsca pobytu i wobec tego spełnienie świadczenia nie jest możliwe.

W związku z powyższym sąd, nie badając prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, uznał złożenie do depozytu świadczenia pieniężnego przez wnioskodawcę za uzasadnione i na podstawie art. 6931 k.p.c. postanowił jak na wstępie.

Rejestr zmian dla: Postanowienie w sprawie złożenia do depozytu sądowego kwot należnych Renacie Widurskiej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2018-04-13
Publikacja w dniu:
2018-04-27
Opis zmiany:
b/d